Biz Sizi Arayalım

Tedaviler hakkında bilgi almak için formumuzu doldurabilirsiniz.

 • Tacettin Veli Mah. Mehmet Özhaseki Bulv. No:60 Melikgazi / Kayseri / Türkiye
 • 444 7 238
         Online Randevu

K.V.K.K.

 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çalışan Aydınlatma Metni
 • Kamera İzleme Bilgilendirme
 • Kişisel Veri İşleme ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu - Kişisel Verilere Erişim Bilgi Talep Formu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çalışan Aydınlatma Metni

ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ KVKK- ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında;

Yapılacak iş görüşmelerinde, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Çalışan olarak iş başvurusu, işe alım ve takip eden iş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

KİMLİK VERİSİ                                                                 : Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarası

İletişim Bilgisi                                                                 : Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi

Eğitim Bilgisi ve mesleki deneyim Verisi            : Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri,  çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş

Finansal Bilgi                                                                   : Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi, İBAN ve Banka Hesap No Bilgileri

Görsel Veri                                                                      : Vesikalık Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri,

İşitsel Veri                                                                        : Ses kayıtları

Özel Nitelikli Kişisel Veri                                           : Sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan 2 kan grubu hanesi. Kanunda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir.

Çalışma ve Özlük Verisi                                                             : Meslek kodu, Evlilik ve çocuk sayısı, Doğum/ölüm/evlenme izin formları, Yıllık izin/Ücretsiz İzin bilgileri, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten çıkış bildirgeleri, Bordro, SGK taahhuk Fişi, SGK ödeme dekontları, İBAN bilgisi, Banka Hesap No, İşe giriş – çıkış saatleri, departman ve birimi, aylık toplam mesai bilgisi, askerlik durum bilgisi.

Diğer                                                                                   :Kanunlarda ya da ilgili mevzuatlarca açıkça öngörülen durumlar dâhilinde ayrıca veriler işlenip kaydedilebilecektir.

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ

 ▪ İşe alım sürecini tamamlamak,

▪ Çalışacağı departmana uygunluğunun görevinin ilgili birime uygunluğunun tespiti,

▪ Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması,

▪ Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri,

▪ Çalışanların iç ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (ör; özlük hakları, servis, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, vb)

▪ Finansal süreçlerin yürütülmesi (maaş, prim, vb)

▪ Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; Şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım

▪ Kanun ve Mevzuatlar gereğince kurumun hukuki yükümlülüklerini yeri getirebilmek - Hukuki uyum sebepleri

Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ olarak yasalar ve ilgili taraflar (Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar vs.) karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere paylaşılabilecektir. Paylaşım yapılabilecek üçüncü kişiler kamu kurum ve kuruluşları, sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar ile muhasebe ve hukuki işlemlerini gerçekleştirilebilmesi için mali müşavirler ve avukat ya da avukat ortaklıkları ile paylaşılabilmektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ olarak çalıştığınız şirketin, kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve KVKK yasasına uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek gibi haklara sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin yanlış, eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz.

Ayrıca;

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 gereği ve uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok edilmesini) talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu (https://www.lazergozkayseri.com.tr) doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Özel Lazer Göz Hastanesi talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Başvuru Hakkının İstisnaları

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması

• Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

İLETİŞİM BİLGİLERİ          : ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ

ADRES                                  : Tacettin Veli Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı No: 42 Melikgazi/KAYSERİ

WEB ADRSİ                        : www.lazergozkayseri.com

E-posta adresi                  : info@lazergozkayseri.com

KEP ADRESİ                        : ersehastane@hs03.kep.tr

Kamera İzleme Bilgilendirme

1- Video Kamera İzleme Politikası'nın Amacı ve Kapsamı

 

ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ), güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ)), tarafından Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

2- ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ), Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Yürüttüğünün Belirlenmesi

ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ), tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ) binalarında ve tesislerinde çalışanların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan olarak ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ) binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ) nezdinde asılan ya da diğer şekillerde çalışanların erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ)) tarafından güvenliğin sağlanması ve amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ)binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ) binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ)nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. 

3-Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Amacı

ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ)tarafından 7 gün 24 saat boyunca güvenliğin sağlanması, denetim amacıyla, ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ) binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

               

                Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ)çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara, Güvenlik Birimi ve Bilgi İşlem departmanın da yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.  Güvenlik Firması ile bu kişisel verilerin sadece amaçlarıyla sınırlı kullanılacağı ve izinsiz, kanuni yükümlülükler dışında paylaşmayacağı, saklama ve depolama ile ilgili KVKK koruma çerçeve sözleşmeleri yapılmıştır.

 

 

5- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması

ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ)elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem almaktadır. Bu tedbirler;

 

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

Şifreleme yapılmaktadır.

Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

 

 

6- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi

 

 Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ) tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 2 ay süreyle saklanmaktadır. 2 ayın geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

 

7- İzleme Politikası Hakkında İlgililerin Bilgilendirilmesi

 

                ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ)’nin video kameralar ile izleme faaliyeti, personellerine aydınlatma politikası ve ön aydınlatma bildirimler çerçevesinde bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, bina ve tesis girişlerinde video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Kişisel Veri İşleme ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

 1. POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI
 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

       Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk

Doğruluk ve güncellik

Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme

 •  
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel Verilerin İşlenmesiŞartları

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesiŞartları

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI  VE İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ

Kişisel Veri Konusu Kişi Grupları 5.2.Veri Kategorizasyonu

Kişisel Veri Konusu Kişi Gruplarında Yer Alan Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Toplanması Ve İşlenmesininAmaçları

 •  
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI İLKELERİ 7.KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI 7.1.Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER
  •  
  •  
 3. VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 4. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

11.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 11.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

11.1.3.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Özel Lazer Göz Hastanesi’nin Başvurulara CevapVermesi

Özel Lazer Göz Hastanesi’ninBaşvurularaCevapVermeUsulüveSüresi

Özel Lazer GözHastanesi’ninBaşvurudaBulunanKişiselVeriSahibindenTalepEdebileceği Bilgiler

Özel Lazer GözHastanesi’ninKişiselVeriSahibininBaşvurusunuReddetmeHakkı

 1. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
 2. YÜRÜRLÜK
 3. YÜRÜTME
 4. EKLER

 

GİRİŞ

ERSE HASTANE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. – ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ (bundan böyle “Lazer Göz Hastanesi” veya “Hastane” olarak ifade edilecektir) Tacettin Veli Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı No : 42 Melikgazi /KAYSERİ merkezinde yer almaktadır.

 

Özel Lazer Göz Hastanesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle ‘’KVK Kanunu’’ olarak ifade edilecektir) kapsamında veri sorumlusu tüzel kişidir.

 

Kişisel veri sahipleri, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde 6698 sayılı KVK Kanunu ve Özel Lazer Göz Hastanesi’nin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan gerçek kişilerdir.

 

Özel Lazer Göz Hastanesi, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri, 6698 sayılı KVK Kanunu, Kanun’un ikincil düzenlemelerini teşkil eden sair mevzuata uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

 1. POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI

İşbu Politika ile Özel Lazer Göz Hastanesi tarafından KVK Kanunu’na uyum için aşağıda açıklanacak olan temel ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin Özel Lazer Göz Hastanesi bünyesinde hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır.

 

İşbu Politika ile öngörülen temel düzenlemeler doğrultusunda Özel Lazer Göz Hastanesi işleyişi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, gerekli iç prosedürler oluşturulacak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimler yapılacaktır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının KVKK süreçlerine uyumları için gerekli tüm tedbirler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulacaktır.

 

İşbu Politika, tüm bu süreçlerde gözetilecek temel ilkeleri ve KVK Kanunu ile getirilen düzenlemeler uyarınca iç işleyişin yönlendirilmesi için Özel Lazer Göz Hastanesi’nin yükümlülüklerini düzenlenmektedir. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulacak iç prosedürler ile Özel Lazer Göz Hastanesi’nin kişisel verilerin korunması hususunda gerçekleştireceği uyum faaliyetleri düzenlenecektir. Özel Lazer Göz Hastanesi’nin tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken işbu Politika ile getirilen düzenlemeler ile KVK Kanunu ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekte yükümlüdür.

 

İşbu Politika’ya ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde, mevzuat hükümleri ile öngörülen cezai ve hukuki sorumluluğun yanında, Özel Lazer Göz Hastanesi’nde, olayın mahiyetine göre, iş hayatını düzenleyen mevzuat çerçevesinde akdin haklı nedenle feshine kadar gidebilecek olan yaptırımlar uygulanacaktır.

 

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

KISALTMA

TANIM

AÇIK RIZA

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye

dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

İLGİLİ KULLANICI

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İMHA

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

KANUN / KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu.

KAYIT ORTAMI

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin

bulunduğu her türlü ortam.

KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek

kişiye ilişkin her türlü bilgi.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin            parçası  olmak                         kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,                              depolanması,        muhafaza edilmesi,        değiştirilmesi,        yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,                                       elde            edilebilir                        hâle getirilmesi,                           sınıflandırılması     ya      da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler

üzerin de gerçekleştirilen her türlü işlem.

KİŞİSEL     VERİLERİN      ANONİM   HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle

ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin

İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde

 

 

erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

işlemi.

KURUL

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verileri.

PERİYODİK İMHA

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

VERİ SAHİBİ / İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin           kurulmasından          ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek

veya tüzel kişi.

YÖNETMELİK

Veri      Sorumluları     Sicili      Hakkında

Yönetmelik

 

KVK Kanunu kapsamında Özel Lazer Göz Hastanesi veri sorumlusu sıfatını haiz olacak olup VERBİS sistemine kayıt olacaktır. Yönetmelik’in 11inci maddesinin 1inci fıkrasında “Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiye görevlendirebilir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Yönetim Kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca sınırları belirlenmiş olarak şirketin yönetim ve temsili verilen kişiler TTK, TBK ve TCK kapsamında kendi yetki sınırları dâhilinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle kollukta,

 

savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde şirketi temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak seçilmişlerdir.

 

Her bir departmanın Direktörü, departmanlardaki İlgili Kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan işbu Politika ve İmha Politikası’na uygun davranıp davranmadığını denetlemek ve Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu’na raporlamakla yükümlü olacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Özel Lazer Göz Hastanesi, KVK Kanunu’nun 4. maddesi doğrultusunda işbu Politika kapsamında kalan kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

 

Hukukavedürüstlükkuralınauygunluk

Özel Lazer Göz Hastanesi, veri sorumlusu sıfatı ile ve basiretli bir tacir olarak Anayasa ve KVK Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Medeni Kanun’un 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürüteceğini kabul etmektedir.

 

Doğruluk vegüncellik

Özel Lazer Göz Hastanesi, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, tekniğin elverdiği ölçüde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

 

İlgili kişinin veri sorumlusu sıfatı ile Özel Lazer Göz Hastanesi’ne bildireceği talepler ve Özel Lazer Göz Hastanesi’nin bizzat gerekli göreceği durumlar doğrultusunda, hatalı veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesi ve doğruluğunun denetlenmesi için Özel Lazer Göz Hastanesi tarafından kurulan idari ve teknik mekanizmalar işletilecektir.

 

Belirli,açıkvemeşruamaçlarlaişleme

Özel Lazer Göz Hastanesi tarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan veya sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenmekte olup kişisel verilerin işlenme amacı verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir.

 

Verileriişlendikleriamaçilebağlantılı,sınırlıveölçülüolarakişleme

Özel Lazer Göz Hastanesi tarafından kişisel veriler işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması temel esastır.

 

 

Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme

 

Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya        verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir.

Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği sürenin sonunda kişisel veriler Özel Lazer Göz Hastanesi tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVK Kanunu ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Özel Lazer Göz Hastanesi tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesiŞartları

KVK Kanunu’nda sayılan istisnalar dışında, Özel Lazer Göz Hastanesi ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

 

Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

ÖzelNitelikliKişiselVerilerinİşlenmesiŞartları

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Özel Lazer Göz Hastanesi tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

 

Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,

 

 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ

Özel Lazer Göz Hastanesi, KVK Kanunu’na uygun olarak ve Yönetmelik’in 5inci,7inci,9uncu ve 10uncu maddesi kapsamında düzenlenmesi ve aşağıda yer alan bilgileri içermesi zorunlu olan Kişisel Veri İşleme Envanteri’ne dayalı olarak gerçek kişilere ait kişisel verileri işlemektedir.

 

İşbu Politika’da ayrıca Kişisel Veri İşleme envanteri başlığına yer verilmemiş olsa da işbu başlık ve takip eden başlıklarda aşağıdaki bilgilerin yer alması halinde ilgili maddeler “Kişisel Veri İşleme Envanteri” hükmünde sayılacaktır.

 

 1. Kişisel veri işleme amaçları,
 2. Veri kategorisi
 3. Verilerin aktarıldığı alıcı grubu veya alıcı grupları
 4. Veri konusu kişi grupları
 5. Veri kategorisi ile veri konusu kişi gruplarının ilişkilendirilmesi
 6. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
 7. Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
 8. Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süre

 

KişiselVeriKonusuKişiGrupları

KİŞİSEL VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

AÇIKLAMASI

ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ HİSSEDARLARI

Özel Lazer Göz Hastanesi’nin hisselerine sahip olan gerçek kişiler.

ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ YETKİLİLERİ

Özel Lazer Göz Hastanesi’nin Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler.

ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ  TEDARİKÇİ VE TAŞERONLARI

Özel Lazer Göz Hastanesi’nin faaliyetlerini yerine getirirken kullandığı tedarikçi ve taşeronların yetkili gerçek kişileri ve bu kişiler tarafından görevlendirilen çalışanlar.

ÇALIŞAN / STAJYER

Özel Lazer Göz Hastanesi bünyesinde çalışan veya

staj yapan gerçek kişiler.

 

 

 

 •  

VERİ KATEGORİZASYONU

VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI

KİMLİK BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve diğer nüfus bilgileri, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi vb. bilgiler

İLETİŞİM BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks

numarası, IP adresi gibi bilgiler

AİLE BİREYLERİ VE YAKIN BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Özel Lazer Göz Hastanesi tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, kişisel veri sahibinin aile bireyleri (ör. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek

diğer kişiler hakkındaki bilgiler)

GÜVENLİK BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri

kayıt    sisteminin    bir    parçası    olarak

 

 

otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, taşıt plaka bilgileri, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, telefon aramalarında

alınan ses kayıtları vb.

FİNANSAL BİLGİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Özel Lazer Göz Hastanesi’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre değişkenlik gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen finansal kişisel veriler ile banka hesap numarası, banka hesap bilgileri,(IBAN no, hesap sahibi vb.) kredi kartı bilgisi vb. ve çalışanlara ilişkin finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

vb. bilgiler.

ÖZLÜK BİLGİSİ (PERFORMANS DEĞERLENDİRME VERİLERİ, KARİYER GELİŞİM VERİLERİ, ÇALIŞMA VE İZİN GÜNLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR)

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Özel Lazer Göz Hastanesi ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak ve özlük dosyasında yer alması kanunen zorunlu tutulan bilgiler (Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi,  işe

giriş çıkış tarihleri, sigorta  giriş/emeklilik,

 

 

 

sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri ve çalışanın bulunduğu pozisyonda ilerleyebilmesi için gerekli olan performans, eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu,     aylık                        performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme

durumu, aktivite) bilgileri.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (ör. kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye

olunan dernek bilgisi gibi)

TALEP VE ŞİKAYET YÖNETİMİ BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Özel Lazer Göz Hastanesi’ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

 

 • Verilerinin Toplanması Ve İşlenmesinin Amaçları

 

Özel Lazer Göz Hastanesi, hissedar ve yetkililerinin kişisel verilerini, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde Giriş kısmında yazılı olan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlemektedir. İşbu kişisel veriler resmi kurumlarda Özel Lazer Göz Hastanesi’ne ilişkin olarak tutulan kayıtlardan, şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantı tutanaklarından, şirketin kurumsal ve yönetim süreçlerine ilişkin tutulan evraklardan elde edilmektedir.

 

 

 

Özel Lazer Göz Hastanesi, hastanenin faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olan tedarikçi ve taşeronların yetkili gerçek kişilerinin ve bu tedarikçi ve taşeronlar tarafından görevlendirilen gerçek kişi çalışanlarının görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve şirketin faaliyetlerinin düzenini sağlamak amacıyla kaydeder. Tedarikçi ve taşeronların kişisel verileri, kendileri ile kurulan iletişim sonucu yollanan ve alınan e- mailler, yapılan telefon görüşmeleri ile kartvizit ve internet sitesi bilgilerinin aktarılması yoluyla elde edilmektedir.

 

Özel Lazer Göz Hastanesi, bünyesinde çalışan personellerin ve stajyerlerin kişisel verilerini, SGK kaydının yapılabilmesi için, yürürlükteki İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, işe giriş ve iş başvurusu aşamasında açık rızaları ile ilettikleri öz geçmiş, iş başvuru formları, mülakat esnasında kendilerine sorulan ve rızaları ile yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplar aracılığıyla elde edilmektedir.

 

Özel Lazer Göz Hastanesi, kendisine iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile öz geçmişlerini insan kaynakları departmanına yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ile elde edilmektedir.

 

Özel Lazer Göz Hastanesi, işbirliği içerisinde olduğu iş ortaklarının çalışanları ve yetkili gerçek kişilerinin verilerini iş ortaklığının kurulma amaçları çerçevesinde kaydetmektedir. Mal ve hizmet tedarikçilerinden temin edilen ve alışveriş merkezinin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Özel Lazer Göz Hastanesi’nde sunulmasının sağlanması ve bunun denetlenmesi amacıyla bu kişilerin kişisel verilerini kaydeder. İşbu kişisel veriler imzalanan sözleşmeler, gönderilen faturalar, cihaz teslim tutanakları, mail yazışmaları, telefon ve sair yollarla kurulan iletişim ile kartvizitlerden elde edilmektedir.

 

Özel Lazer Göz Hastanesi şikâyet ve talep formunda yer alan bilgileri, kimlik bilgileri hastanenin faaliyet gösterdiği yerleşkenin güvenliğinin sağlanması amacıyla elde edilmektedir. Kişilerin talep ve şikâyetlerini iletmek için Call Center veya hastanenin ilgili departmanlarını araması halinde, hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla kişilerin ses kayıtları işlenmektedir. Bankoda, danışmada veya Wİ-Fİ giriş ekranında kişiler tarafından sağlanan veriler, hizmet kalitesinin sağlanması, faaliyetlerin yerine getirilmesi ve güvenlik sebepleriyle işlenmektedir. Özel Lazer Göz Hastanesi yerleşkesini her ne sebeple olursa olsun ziyaret eden kişilerin görüntüleri 7/24 güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir.

 

Veri Konusu Kişi Grupları İle Bu Kişilere Ait Veri Kategorilerinin İlişkilendirilmesi

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

İLGİLİ     KİŞİSEL      VERİNİN       İLİŞKİLİ

OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

KİMLİK BİLGİSİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

İLETİŞİM BİLGİSİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

 

AİLE BİREYLERİ VE YAKIN BİLGİSİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

GÜVENLİK BİLGİSİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

FİNANSAL BİLGİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

ÖZLÜK BİLGİSİ (PERFORMANS DEĞERLENDİRME VERİLERİ, KARİYER GELİŞİM VERİLERİ, ÇALIŞMA VE İZİN GÜNLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR)

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve

kuruluşlarda çalışanlar

 

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

TALEP VE ŞİKÂYET YÖNETİMİ BİLGİSİ

Hastanenin sunmakta olduğu hizmet ve faaliyetleri ile ilgili talep veya şikâyette bulunan kişiler, hastanenin sunmakta olduğu hizmetlerden yararlanan veya

yararlanmak isteyenler

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI İLKELERİ:

Özel Lazer Göz Hastanesi veri sahiplerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Politika’da belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. Bu kişi ve Kurumlar;

 • Özel Lazer Göz Hastanesi bağlı kurum ve kuruluşları ile iş ortakları,

b- Özel Lazer Göz Hastanesi tedarikçi/kiracı/ taşeronları

c –Özel  Lazer Göz Hastanesi hissedarları

d- Özel Lazer Göz Hastanesi yetkilileri,

e- Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları, f-      Hukuken bilgi almaya yetkili özel hukuk tüzel kişileridir.

 

VERİ                  AKTARIMI

YAPILABİLECEK          ALICI GRUPLARI

ALICI          GRUPLARININ TANIMI

AKTARIM AMACI

BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR İLE İŞ ORTAKLARI

Özel Lazer Göz     Hastanesi faaliyetlerini             yerine getirirken birlikte proje yürütülen, hizmet alınan, ortaklık kurulan kurum ve kuruluşlar ile Özel Lazer Göz Hastanesi’nin                              ilişkili

şirketleri  (ör.  Özel  sağlık

İş ortaklığı, ilişkili şirketler veya bağlı kurum ve kuruluşların                                  faaliyet amaçları ile ilintili ve sınırlı olarak

 

 

sigortaları, aracı ve asistan

firmalar vb.)

 

TEDARİKÇİ  / TAŞERONLARI

Özel Lazer Göz Hastanesi ticari ve medikal faaliyetlerini yürütürken şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli yahut sözleşme olmaksızın münferit olarak şirkete hizmet sunan taraflar, tedarikçileri;

Özel Lazer Göz Hastanesi A.Ş’nin tedarikçi ve taşeronlardan sağladığı hizmetleri yerine getirmesi ile ilintili ve sınırlı olarak

 

 

 

 

Özel Lazer Göz Hastanesi’nin faaliyetlerini yerine getirirken         kullandığı üçüncü kişi, firma ya da kuruluşlar tedarikçiyi

 

HİSSEDARLARI

Özel Lazer Göz     Hastanesi hissedarları gerçek kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre Özel Lazer Göz Hastanesi’nin tanı, teşhis ve tedavi faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

YETKİLİLERİ

Özel Lazer Göz Hastanesi yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre Özel Lazer Göz Hastanesi’nin ticari ve medikal

faaliyetlerine            ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

HUKUKEN BİLGİ ALMAYA YETKİLİ KAMU KURUM / KURULUŞLARI

İlgili mevzuat hükümlerine göre Özel Lazer Göz Hastanesi’nden bilgi ve belge almaya yetkili kamu hukuk kurum ve kuruluşları (Ör. Sosyal Güvenlik Kurumu vb.)

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının        hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak.

 

 

HUKUKEN BİLGİ ALMAYA YETKİLİ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ

İlgili mevzuat hükümlerine göre Özel Lazer Göz Hastanesi’nden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Özel Lazer Göz Hastanesi, KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel verileri aktarabilmektedir.

 

Özel Lazer Göz Hastanesi bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

KişiselVerilerinYurtdışınaAktarılması

Özel Lazer Göz Hastanesi meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Özel Lazer Göz Hastanesi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özel Lazer Göz Hastanesi’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

ÖzelNitelikliKişiselVerilerinYurtdışınaAktarılması

Özel Lazer Göz Hastanesi gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza

 

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

 

Özel Lazer Göz Hastanesi’nin elde etmiş olduğu kişisel veriler kural olarak yurtdışı ile paylaşılmamaktadır. Yabancı uyruklu kişilerin, Türk uyruklu olup da yurt dışında yaşayanların veya yabancı ülkede kurulu şirketler aracılığıyla Özel Lazer Göz Hastanesi’ne gelen kişilerin kişisel verileri ilgili kamu kurumu, sigorta şirketi veya aracı kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde ettiğimiz kişisel veriler, Özel Lazer Göz Hastanesi’nin medikal ve ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

Söz konusu faaliyetler kapsamında, Özel Lazer Göz Hastanesi tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVK Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 

İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, kişisel veriler re’sen Özel Lazer Göz Hastanesi tarafından veya ilgililerin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

 

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda veya Özel Lazer Göz Hastanesi’ni ilgilendiren sair mevzuatta belirlenen zamanaşımı süreleri dolana kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

Özel Lazer Göz Hastanesi, KVK Kanunu’nda belirlenen şartlara uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

 

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Özel Lazer Göz Hastanesi bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

 

TeknikTedbirler:

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmekte ve sistem zafiyetlerinin kontrolü sağlanmaktadır.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır
 • Kişisel verilerin geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde yok edilmesi sağlanmaktadır.

 

İdariTedbirler:

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • Çalışanlara Hukuk Müşaviri tarafından KVK Kanunu hakkında eğitim verilmektedir.
 • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Özel Lazer Göz Hastanesi içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Özel Lazer Göz Hastanesi, personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVK Kanunu ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizli

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

ERSE HASTANE HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ (ÖZEL LAZER GÖZ HASTANESİ ) olarak, her türlü kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

✓ Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,

✓ Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

✓ Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,

✓ Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,

✓ Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,

✓ Hastanemizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,

✓ Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,

✓ Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

✓ Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

✓ İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

✓ Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

✓ Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

✓ Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,

✓ Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

✓ Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

✓ Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,

✓ İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,

✓ Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

✓ Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

✓ Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,

✓ Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

✓ Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

✓ Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

✓ Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

✓ Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi, bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

✓ Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Özel Lazer Göz Hastanesi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde titizlikle ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

✓ Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,

✓ Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),

✓ Sosyal Güvenlik Kurumu,

✓ Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

✓ Nüfus Genel Müdürlüğü,

✓ Türk Tabipler Birliği,

✓ Türkiye Eczacılar Birliği,

✓ Adli makamlar,

✓ Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan

laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,

✓ Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,

✓ Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,

✓ Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

✓ Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

✓ İşvereniniz ile,

✓ Yurt içindeki veya yurt dışındaki Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Özel Lazer Göz Hastanesi’nin faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Özel Lazer Göz Hastanesi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

✓ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

✓ 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

✓ 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname,

✓ Özel Hastaneler Yönetmeliği,

✓ Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik,

✓ Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

✓ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

✓ Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

✓ Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

✓ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

✓ Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.lazergozkayseri.com.” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

✓ Tacettin Veli Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı No: 42 Melikgazi/Kayseri adresine bizzat teslim edebilir,

✓ Noter kanalıyla gönderebilir,

✓ Güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla (info@lazergozkayseri.com veya ersehastane@hs03.kep.tr ) adreslerine iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu - Kişisel Verilere Erişim Bilgi Talep Formu

BAŞVURU FORMU

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE)

(KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN1)

 

GENEL AÇIKLAMALAR:

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak ;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu  ile
 • Noter vasıtası ile,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle

tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini teşvik edici belge ile başvurması)

ERSE Hastane Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Tacettin Veli Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı No:42 Melikgazi/KAYSERİ

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Noter vasıtasıyla tebligat

ERSE Hastane Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Tacettin Veli Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı No:42 Melikgazi/KAYSERİ

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Güvenli Elektronik İmza kullanılarak

 

ersehastane@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere yukarıda tariflenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

 

 

 
 
 

 

1 (6698 Sayılı Kanunun 13üncü ve 11inci Maddelerine Göre Hazırlanmıştır)

 

 1. Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

 

İsim:

 

Soy İsim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres:

 

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Hasta, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi)

 

 • Hasta
 • Ziyaretçi
 • İş Ortağı
 • Diğer : ......................................................................

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ................................................................................

Konu: ....................................................................................................................................................

 

 

 • Eski çalışanım.

 

Çalıştığım Yıllar :........................................

 • İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Tarih :

....................................................................................

 

 • Üçüncü firma çalışanıyım.
 • Diğer : ...................................................

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

...................................................................

.......................................................................................

 

 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:

 

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz)

 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı       :

Başvuru Tarihi                :

İmza                          :